Vergoedingen van mandatarissen

Het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, lid van de Raad, uitvoerend comité of commissie is onbezoldigd. De algemene vergadering stelt de bedragen vast van de presentiegelden voor een halve dag prestatie van minimum drie uur. Daarnaast kan de algemene vergadering een taakvergoeding vastleggen voor de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en de leden van het uitvoerend comité. (*) (**)

Zitpenningen

Raad
Uitvoerend comité
Voorzitters van tuchtcommissies
Voorzitters van commissies en cellen
Leden van tuchtcommissies, cellen en jury

€ 320 euro / zitting
€ 267 euro / zitting
€ 267 euro / zitting
€ 215 euro / zitting
€ 170 euro / zitting

Taakvergoedingen

Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid van het uitvoerend comité

6.666 euro / maand
3.750 euro / maand
3.099 euro / maand
2.565 euro / maand
2.565 euro / maand

(*) Deze vergoedingen werden bekrachtigd door de Algemene vergadering van 24 april 2021.
(**) Mededeling krachtens artikel 58 van het KB van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering.