Hoe erkend vormingsoperator worden?

Waarom erkend vormingsoperator worden?

U organiseert regelmatig vormingen voor accountants en belastingadviseurs?
De 14.500 ITAA-leden en -stagiairs dienen jaarlijks een minimumaantal uren erkende vorming te volgen.
Als erkende vormingsoperator hebt u op een eenvoudige en snelle manier toegang tot deze beroepsgroep. Uw vormingen worden in de kijker geplaatst.

U hoeft slechts eenmaal een erkenningsdossier in te dienen en kan gedurende 3 jaar van deze erkenning genieten, zonder bijkomende administratie noch kosten.

Meer informatie?

Nog vragen?

Hoe erkenning aanvragen?

Eerste erkenning aanvragen

Stap 1 – Maak een account aan op het platform permanente vorming.
Stap 2 – Log in als vormingsoperator, kijk uw gegevens na en pas eventueel aan.
Stap 3 – Klik dan ‘Erkenning aanvragen’ aan. Ga na of u als vormingsoperator van rechtswege erkend bent (Punt 2, bijlage 1 aan de Norm permanente vorming). Zo ja, dan kan u dit aanduiden in het systeem en uw aanvraag onmiddellijk afronden. Zo niet, ga naar de volgende stap.
Stap 4 – Maak 332 euro dossierkosten over op BE32 3631 0718 1202, met als mededeling: ‘ERKENNINGSAANVRAAG VORMINGSOPERATOR’ en laad het betalingsbewijs op in het systeem (zonder kan u niet naar de volgende stap).
Stap 5 – U dient een aantal documenten op te laden om uw erkenningsdossier te vervolledigen:

  1. een verklaring met betrekking tot de relevante vakgebieden die zullen worden behandeld;
  2. een beschrijving van de organisatie van de vormingen (bijvoorbeeld de materiële middelen, het tijdschema, de werking van de inschrijvingen, de aflevering van attesten, de evaluatie van de vormingen);
  3. een beschrijving van de materiële en personeelsmiddelen die ingezet worden in de permanente structuur van vorming, alsmede van haar werking;
  4. het model van het aanwezigheidsattest;

Duid daarnaast ook aan dat u verklaart akkoord te gaan met de controle van het Instituut en op verzoek het cursusmateriaal zal overmaken (punt 7, bijlage 1 aan de Norm permanente vorming).

Stap 6 – Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van het ITAA. Binnen twee maanden zal u de beslissing omtrent uw erkenningsaanvraag ontvangen.
Stap 7 – Uw erkenningsaanvraag werd aanvaard? U zal een overeenkomst ‘erkend vormingsoperator’ met het Instituut afsluiten, waarna u onmiddellijk uw vormingen kan ingeven in het platform.

Hernieuwing erkenning aanvragen

Vanaf 3 maanden voor uw erkenning afloopt, kan u rechtstreeks in het platform een vernieuwing aanvragen

Stap 1 – Maak 332 euro dossierkosten over op BE32 3631 0718 1202, met als mededeling: ‘ERKENNINGSAANVRAAG VORMINGSOPERATOR’.
Stap 2 – Log in op het platform permanente vorming via het ITAA-portaal met uw account als erkende vormingsoperator.
Stap 3 – Klik op ‘Erkenning aanvragen’ en laad het betalingsbewijs op in het systeem (zonder kan je niet naar de volgende stap).
Stap 4 – U dient een aantal documenten op te laden om uw hernieuwing te vervolledigen. U kan daarvoor makkelijk de documenten van uw vorige erkenning terug ophalen.
Stap 5 – Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van het ITAA. Binnen twee maanden zal u de beslissing omtrent uw hernieuwingsaanvraag ontvangen.

Handige tools bij gebruik van het platform permanente vorming

Vormingsactiviteiten in bulk opladen in het platform

U kan in het platform uw vormingsactiviteiten één voor één ingeven, maar u kan deze ook in bulk doorgeven. In het platform is daarvoor een template (CSV-formaat) beschikbaar. 
Het kan handiger zijn om uw activiteiten eerst in te geven in een Excel-bestand met de juiste formattering en dit dan op te laden in het CSV-bestand

Registreren van aanwezigheden op vormingsactiviteiten

Als vormingsoperator kan u in het platform rechtstreeks de attesteringen voor de ITAA-leden doen. Dit is zeker een onderscheidende dienstverlening naar de deelnemers toe aangezien zij dan niet zelf de goedkeuring voor de vorming dienen aan te vragen. Een papieren attest is dan niet langer noodzakelijk. De vorming komt automatisch in hun elektronisch jaarverslag permanente vorming.
In het platform is daarvoor een template (CSV-formaat) beschikbaar.
U kan daartoe een CSV-bestand opladen met de volgende gegevens:

  1. ITAA-lidnummer
  2. Aantal uren gevolgd door het ITAA-lid
  3. Type categorie van de vorming (A of B)

Het kan handiger zijn om de attesteringen van uw activiteiten eerst in te geven in een Excel-bestand met de juiste formattering en dit dan op te laden in het CSV-bestand

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt identificatiegegevens, professionele gegevens, vormings- en opleidingsgegeven, en financiële gegevens om het vormingsplatform te kunnen aanbieden aan zijn leden. Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van zijn wettelijke verplichting voor wat betreft de ITAA-leden of de impliciete toestemming, die u geeft door zich in te schrijven op dit platform als vormingsoperator of opleider. Het ITAA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken noodzakelijk om permanente vorming te kunnen geven en hierbij zijn wettelijke opdrachten te volbrengen (art.6.1.a,c GDPR). Het ITAA zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens maximaal worden beschermd. De bewaartermijn van de gegevens varieert tussen de drie jaar en tien jaar afhankelijk van uw rol (ITAA-beroepsbeoefenaar, Vormingsoperator, Opleider).
Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons privacy beleid van het vormingsplatform consulteren op het vormingsplatform of contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.