VERKLARING OP EER BIJ VERZOEK TOT ONTSLAG NATUURLIJK PERSOON

Ik, ondergetekende,
ingeschreven bij ITAA onder het nummer:
verklaar ik op eer dat alle voorbehouden opdrachten waarmee ik werd belast
Ik verklaar tevens het beroep vanaf heden niet langer uit te oefenen als zelfstandige voor rekening van derden, noch als fysieke persoon, noch via een vennootschap.
In het geval het beroep via een rechtspersoon werd uitgeoefend, dat ik het nodige zal doen opdat de rechtspersoon met inschrijvingsnummer ITAA
niet in strijd met de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur zou handelen. Ik ben mij ervan bewust dat ik de activiteiten voorbehouden aan de zelfstandige accountant/ fiscaal accountant/ gecertificeerd (fiscaal) accountant/ gecertificeerd belastingadviseur overeenkomstig de artikelen 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur niet meer kan verrichten als zelfstandige zonder geregistreerd te zijn bij het ITAA. Daarenboven bevestig ik hierbij dat ik de beschermde beroepstitels niet langer zal dragen.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om het dossier tot uitschrijving in het openbaar register te kunnen onderzoeken en verwerken; dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 3° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het uitschrijvingsdossier dat 10 jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag van uitschrijving.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.