Raadsbeslissingen

 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing – de voorstellen van eindoordelen voor periodieke toetsingen, uitgewerkt en voorgelegd door de Commissie kwaliteitstoetsing worden door de Raad goedgekeurd.
 • Er werd een kandidatuur ontvangen van een lid als (Franstalig) toetser. Deze kandidatuur werd, na analyse van de Commissie kwaliteitstoetsing, door de Raad aanvaard. Het lid in kwestie werd bekrachtigd als toetser en zal de nodige opleidingen genieten.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie – de raadsleden keuren de voorstellen, komend van de cel ledenadministratie goed, het gaat hier o.a. over erkenning van vennootschappen, verzoek tot ontslag en weglating van het openbaar register van leden, alsook opname van leden, …
 • Na voorlegging van de uitgewerkte norm permanente vorming, ontving het Instituut een aantal opmerkingen van de HREB. De nodige aanpassingen werden in de norm doorgevoerd en opnieuw voorgelegd aan de HREB. Principieel zal de nieuwe norm alsnog van kracht gaan, na definitieve goedkeuring van de HREB, vanaf 1 januari 2021. De nieuwe norm zal in principe op 1 januari 2021 in werking treden.
 • Goedkeuring van voorstellen stagedocument – goedkeuring van de verschillende voorstellen van de stagecommissie; o.a. stagiairs welke slaagden voor de mondelinge proef van het bekwaamheidsexamen en aldus lid worden van het Instituut
 • In lijn met de verschillende dossierkosten, eerder vastgelegd door de Raad, worden ter zitting van heden de dossierkosten voor wederinschrijving vastgelegd door de Raad.
 • De Raad beslist, bij unanimiteit van stemmen en in lijn met de wetgeving (het ITAA treedt immers in rechten en plichten van vorige Instituten), om alle bij de Rechtbanken en Gerechtshoven aanhangige procedures over te nemen.
 • Interne organisatie: Er werd een toelichtende nota voor huiszoekingen uitgewerkt voor de Raadsleden en leden welke tijdens een eerdere zitting aangeduid werden om bijstand te verlenen aan leden welke een huiszoeking ondergaan. In een volgend stadium zal ook een korte opleiding voor de betreffenden (raads)leden voorzien worden.
 • De juridische dossiers, voorgelegd door de cluster deontologie, en hieraan gekoppelde beslissingen worden door de Raad goedgekeurd.
 • Brochure over inwerkingtreding van het Instituut: een brochure werd ter beschikking gesteld op de website voor alle leden & stagiairs maar ook voor derden (link : https://www.itaa.be/nl/inwerkingtreding-itaa/)
 • Wijziging data roadshows: deze roadshows werden voorzien eind 2020 – begin 2021 – mededeling dat deze met 1 jaaruitgesteld zullen worden cfr. berichtgeving: https://blog.be.accountants/nl/article/roadshows-zijn-uitgesteld/9777?lng=nl
 • Raadszittingen voor 2021 vastgelegd – de data van de raadszittingen voor 2021 werden vastgelegd.
 • Goedkeuring van voorstellen stagedocument – goedkeuring van de verschillende voorstellen van de stagecommissie; o.a. stagiairs welke slaagden voor de mondelinge proef van het bekwaamheidsexamen en aldus lid worden van het Instituut
 • Goedkeuring inschrijvingsformulier “7-jaar ervaring” – deze documenten zullen via de website beschikbaargesteld worden om personen welke willen toetreden tot het Instituut door aantonen van 7 jaar relevante ervaring.
 • Beslissing tot overmaken, mits verwerkingsovereenkomst en mits akkoord van het lid, van contactinformatie van de leden aan de beroepsverenigingen – de Raad beslist om informatie over de leden beschikbaar te stellen aan de beroepsverenigingen indien zij dit wensen. De leden kunnen in het ITAA-portaal aangeven of zij dit al dan niet wensen.
 • Voorstellen van mogelijke clausules voor statuten van leden goedgekeurd – een aantal voorstellen van mogelijk te gebruiken clausules in de statuten van erkende vennootschappen werd en uitgewerkt door de cluster Deontologie & Tuchtzaken. Deze voorstellen zullen aan de leden beschikbaar gesteld worden.
 • Assessoren en plaatsvervangers werden door ministerieel besluit aangesteld – door een ministerieel besluit werden effectieve alsook plaatsvervangend assessoren aangeduid.
 • Principebeslissing tot wijziging aantal verplichte uren permanente vorming voor 2020 ten gevolge van Covid-19 – de geldende regels voor permanente vorming, worden, in het kader van de Coronacrisis, herzien een lichtelijk – uitzonderlijk – aangepast voor het jaar 2020. Alle betrokken leden zullen hiervan geïnformeerd worden.
 • Beslissing tot verzoek van intrekking van norm kwaliteitstoetsing bij HREB – dit ten aanzien van de regelgeving opgenomen in de wet van 17/03/2019 alsook het KB Kwaliteitstoetsing.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie – de raadsleden keuren de voorstellen, komend van de cel ledenadministratie goed, het gaat hier o.a. over erkenning van vennootschappen, verzoek tot ontslag en weglating van het openbaar register van leden, alsook opname van leden, …
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing – de voorstellen van eindoordelen voor periodieke toetsingen, uitgewerkt en voorgelegd door de Commissie kwaliteitstoetsing worden door de Raad goedgekeurd.
 • De raadsleden keuren de aangepaste waarderingsregels, welke door de penningmeester voorgelegd worden, goed.
 • Een procedure voor debiteurenbeheer wordt goedgekeurd door de Raad. Deze procedure werd in lijn met de beslissingen van de algemene vergadering van 05/09/2020 uitgewerkt. De leden welke hun ledenbijdrage nog niet voldaan hebben zullen dan ook aangeschreven worden.
 • In lijn met de beslissingen, genomen ter zitting van 01/09/2020, worden heden ook de plaatsvervangende leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep door de Raad benoemt.
 • Een lijst met vooral alle raadsleden alsook enkele leden van buiten de Raad, welke aangeduid kunnen worden voor bijstand te verlenen aan leden tijdens een huiszoeking, wordt aan de Raad voorgelegd en goedgekeurd.
 • Ondanks de digitale mogelijkheid tot inschrijving bij het Instituut voor vennootschappen van zowel leden natuurlijke persoon als stagiairs, wordt er een ‘papieren’ versie eveneens goedgekeurd.
 • De wettelijke vrijstellingen, voorzien in het KB 30/03/2018, voor de opleiding Gerechtstdeskundige worden gevalideerd door de Raad alsook de hieraan gekoppelde vermindering van deelnameprijs.
 • De norm permanente vorming wordt, mits een aantal kleine aanpassingen, goedgekeurd en zal ook ASAP overgemaakt worden aan de HREB ter goedkeuring, dit op dat deze zou kunnen ingaan vanaf 01/01/2021.
 • De nieuwe documenten voor het afsluiten van een stageovereenkomst worden goedgekeurd alsook de inschrijvingsformulieren
 • De Raad werkt een voorstel van administratieve kosten uit alsook een procedure. Deze zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van het ITAA
 • De tussentijdse (geconsolideerde) resultaten 30/06/2020 worden door de penningmeester aan de Raad voorgelegd. De Raad keurt deze goed.
 • Om de samenwerking en het protocol tussen beide Instituten te onderstrepen vervoegt de voorzitter van het IBR, Tom Meuleman, zich tot de Raad om de werkzaamheden van zowel de bedrijfsrevisoren als het Instituut nader toe te lichten.
 • De raadsleden overlopen gezamenlijk het verloop, de documenten, uiteenzettingen … welke zaterdag as. gebruikt zullen worden tijdens de algemene vergadering, welke voor zijn eerste editie digitaal zal opgezet worden.
 • Zoals ook door de verschillende ministers werd gemeld in hun boodschap naar de algemene vergadering toe, bevestigt de voorzitter dat het KB inwerkingtreding zal in voege treden vanaf 30/09/2020
 • Onder voorbehoud worden de data voor de roadshows 2020-2021 door de Raad goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat de Raad hierop terug kan komen mocht er geacht worden dat de sanitaire voorschriften niet nageleefd zouden kunnen worden dan wel een verstrenging van deze voorschriften zou opgelegd worden door de regering.
 • Samen met FOD BOSA wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van een ITAA-mandaat, de Raad bejubelt deze samenwerking en het idee van een eenvoudiger mandatenbeheer voor de leden.
 • De Raad benoemt tijdens deze zitting de griffie van de tuchtcommissie en commissie van beroep, de referendarissen van iedere kamer, de effectieve leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep.

 • Gezien de aanblijvende richtlijnen inzake Covid-19 beslist de Raad om de algemene vergadering, die uitzonderlijk uitgesteld werd tot 5 september 2020, volledig digitaal te laten doorgaan.
 • In het kader van het beleid van de Raad ‘dichter bij het lid staan’ wordt er beslist om een oproep te richten aan leden welke mogelijke politieke connecties hebben en welke hier samen met confraters informatie over willen uitwisselen.
 • Er zullen meer overlegmomenten opgezet worden tussen ITAA en Unie Sociale Secretariaten.
 • In het kader van het Interinstitutencomité (ITAA-IBR) werd er door beide Instituten een protocol tot samenwerking opgezet voor het uitwerken van gemeenschappelijke normen of normen welke beide beroepen aanbelangen of impacteren, mits de verworven rechten voor ieder beroep in acht worden genomen.
 •  De leden van zowel de examenjury als voorzitters van de examenjury worden aangesteld.
 • ITAA wil zijn leden ook bijstaan in minder goede dagen en richt SOS ITAA op.
  https://blog.be.accountants/nl/article/charter-sos-itaa-bijstand-in-geval-van-overmacht-ziekte-overlijden-/8811
  https://blog.be.accountants/nl/article/sos-itaa-solidariteit-tussen-itaa-confraters-in-moeilijkheden/8812
 • Het ITAA stelt, net zoals de advocaten, een procedure in bij het Grondwettelijk Hof in het kader van de Europese richtlijn DAC6 waar volgens het ITAA het beroepsgeheim van zijn leden in gevaar komt.
 • De leden van de cel permanente vorming worden door de Raad benoemt, net zoals de toetsers voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen alsook de AWW-controleurs.
 • Op voorstel van de Cluster kwaliteit en beroep worden de leden van de Cel ontwikkeling kwaliteitstoetsing in hun functie bekrachtigt.
 • De invulling door het personeel van ITAA binnen de nieuwe structuur wordt definitief voorgelegd aan de Raad.
 • Het ITAA werkt samen met de ERMG-Werkgroep 6 voor onder andere het carryback-principe, de belastingkrediet, de investeringsreserve, de afschaffing of sterke vermindering van toeslagen voor belastingaanslagen, de achtergestelde leningen, enz.
  Zie ook eerder: https://blog.be.accountants/nl/article/coronacrisis-itaa-neemt-actief-deel-aan-federale-economische-taskforce/7373
 • De Raad stelt alles in het werk om het personeel van het ITAA op een veilige wijze terug naar de kantoren te laten komen als deze laatste dit wensen. In dat kader worden coronagidsen uitgewerkt met corona richtlijnen
 • De Raad keurt de voorstellen van de leden welke kandideerden om te zetelen in volgende cellen goed: Cel BeExcellent, Cel Accountancy, Cel Fiscaliteit, Werkgroep Unified by Invoicing/Bill-to-Box, Cel Opleidingen, Cel Passerelle (certified),   De werkzaamheden binnen deze cellen kunnen dan ook vanaf heden van start gaan.
 • De Raad beslist om, gezien de actuele situatie (Covid-19), de regels voor permanente vorming te versoepelen en het opzetten van webinars bij de beroepsverenigingen en erkende vormingsoperatoren te stimuleren. De leden van het Instituut worden hier persoonlijk over geïnformeerd.
 • Binnen de cel AWW-management wordt B. Hautekeete vervangen door V. Van Eylen.
 • Aanpassing definitie beroepsverenigingen.
  Klik hier voor meer info.
 • Project gebouw: De Raad geeft volmacht aan het uitvoerend comité om verdere besprekingen te voeren met het oog op de aankoop van een kantoorgebouw voor het ITAA.
 • AWW norm: De HREB heeft een gunstig advies uitgebracht over de gemeenschappelijke ontwerpnorm, in afwachting van de formele goedkeuring van deze ontwerpnorm voor bedrijfsrevisoren door de federale minister van Economische Zake.
 • Coronamaatregelen.
  Klik hier voor meer info.
 • Uitstel van de algemene vergadering voorzien op 25/04/2020.
  Klik hier voor meer info.
 • Bepaling van de datum van de algemene vergadering.
  Klik hier voor meer info.
 • De Raad keurt de jaarrekeningen van 31/12/2019 goed alsook de begroting voor 2020.
 • Inwerkingtreding wet 22/02/2020 algemene vergadering.
  Klik hier voor meer info.
 • Werkzaamheden rond examenreglement.
  Op 4 februari werden door de Raad de eerste werkzaamheden rond het examenregelement opgestart. Klik hier voor meer info.
 • Missie en visie van het ITAA.
  Op 4 februari werd door de Raad de finale versie, waarvan de basis werd gelegd tijdens de strategische raadszitting van september 2020, van de missie en visie van het ITAA goedgekeurd. Klik hier voor meer info.
 • Protocol met het IBR.
  Klik hier voor meer info.
 • Missie en visie van het ITAA.
  Op 4 februari werd door de Raad het voorstel van het Uitvoerend Comté tot aanstelling van 4 clusterverantwoordelijken, 1 HR-verantwoordelijke en 1 DPO binnen het personeel goedgekeurd. Klik hier voor meer info.
 • Norm permanente vorming.
  Het was de wens van de Raad om, in het kader van de fusie, een nieuwe aangepaste norm voor de permanente vorming uit te werken. Klik hier voor meer info.
 • Publicaties ITAA.
  Op 4 februari besliste de Raad om een verschillend aantal publicaties voor zijn leden te voorzien. Klik hier voor meer info.
 • Samenstelling Stagecommissie
  Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Stagecommissie. Klik hier voor meer info.
 • Samenstelling Commissie kwaliteitstoetsing
  Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing. Klik hier voor meer info.
 • Criteria erkenning vereniging
  Op 7 januari werden de criteria om erkend te worden als vereniging die kan deelnemen aan overleg met ITAA binnen de consultatieve commissie vastgelegd. Klik hier voor meer info.