Raadsbeslissingen

 • Verzending van ITAA-barometer om de leden te bevragen in het kader van de dag van de Accountant
 • Voorstelling aan de Raad en akkoord van de Raad voor wat het programma van het bekwaamheidsexamen van de gecertificeerde accountant en gecertificeerde belastingadviseur betreft
 • Aanpassing van de online privacyverklaring van het ITAA
 • Akkoord van aanpassing van de opt-in en opt-out regels in het portaal voor leden en stagiairs
 • Goedkeuring administratief document stage & niet-erkende fiscale dienstverleners
 • Akkoordverklaring met voorstellen uitgewerkt door de stagecommissie i.v.m. vrijstellingen voor stagiairs
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, en dossiers i.v.m. illegale uitoefening van het beroep
 • Goedkeuring van de ontvangen kandidaturen als deskundigen welke desgevallend de assessoren zullen assisteren
 • Uitgewerkte toelichting bij de in de wet opgenomen onderdelen i.v.m. multidisciplinaire activiteiten
 • Benoeming van twee personeelsleden als jurist-referendaris
 • Uitgewerkt overzicht van ITAA-opleidingen voor het najaar goedgekeurd
 • Goedkeuring finale versie van de effectennorm
 • Voorleggen en bespreking (vraag om feedback) van de norm omvorming
 • Voorleggen van een gecoördineerde versie van retroplanning i.v.m. uitwerking van verschillende normen samen met het IBR
 • Intern protocol tussen ITAA en IBR i.v.m. internationale betrekkingen
 • Goedkeuring van de voorstellen van adviezen van de commissie kwaliteitstoetsing
 • Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen op vlak van ledenadministratie
 • Aanstelling van een advocaat en een binnenhuisarchitect in het kader van het nieuwe gebouw
 • Strategische analyse half-mandaat: interne enquête
 • SOS ITAA – uitbreiding van het charter
 • Analyse tussentijds resultaat 30/06/2021
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Tuchtklacht namens de Raad voor Vlaio-dossiers onrechtmatig beroep op steunmaatregelen
 • Opname van een kandidaat insolventiefunctionnaris
 • ITAA-mandaat – beslissing leverancier en investering +, goedkeuring budget voor uitwerken van de tool
 • Advies ivm btw-wetsvoorstel 1540
 • Benoeming nieuw lid cel BeExcellent
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Goedkeuring administratief document stage & niet-erkende fiscale dienstverleners
 • ITAA-stagedagboek- beslissing leverancier, investering en goedkeuring budget voor uitwerken van de tool
 • Opzetten strategische vergadering half-mandaat om analyse te maken van goalsettings en evolutie inzake missie & visie
 • Forum for the Future – beslissing van onderwerpen
 • VLAIO – geplande attestering van het financieel eindverslag
 • Goedkeuring administratief document stage & fiscale dienstverleners
 • Goedkeuring procedure voor uitschrijving openbaar register en opvolging via ‘Titel en Monopolie’
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Goedkeuring van de overeenkomst voor vormingsoperatoren
 • Benoeming jurist-referendaris en griffier
 • Goedkeuring van procedure en richtlijnen voor vrijstelling ledenbijdrage
 • Gebouw – engagement ondertekend
 • Goedkeuring administratief document stage & fiscale dienstverleners
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Masterclass AMS
 • Toelichting door 3 internationale organisaties
 • Samenwerkingsprotocol Internationale organisaties met IBR
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Data raadszittingen 2022 bepaald
  • Gebouw Legrand (verkoop) – vordering dossier, gebouw Jacqmain (huur) verlening huurcontract en modaliteiten – gebouw Strostraat (aankoop), verdere ontwikkelingen in dit dossier, overeenkomst/interne afspraken met medekoper.
  • Algemene vergadering – zoals meegegeven op de algemene vergadering zullen alle vragen van de leden persoonlijk een antwoord geboden worden, bij wederkerende vragen zullen deze als FAQ opgenomen worden op de website. Ook werden de raadsleden gevraagd naar hun feedback (ook vanuit de leden indien zij feedback mochten ontvangen van deze)
  • Tegen de voorstellen, van uitspraken in juridische dossiers, uitgewerkt door de juridisch assessoren wordt geen beroep aangetekend door de Raad
  • Goedkeuring van de stappen en vervolging van vennootschappen welke het beroep op illegale wijze uitoefenen.
  • Beslissing, in lijn met de strategische Raad van 2019 om ook dit jaar 4 seminaries voor leden op te zetten, weliswaar onder de vorm van webinars. Onderwerpen en data werden voorgelegd en goedgekeurd. De Cel Opleidingen zal de leden hiervan informeren via een publicatie.
  • Oproep tot kandidatuurstelling voor leden van de cel BeExcellent gezien o.a. de verkiezing door de algemene vergadering van de Nederlandstalig commissaris.
  • Drie Internationale organisaties komen aan het woord om de Raad te informeren over hun werking en hun bijdrage aan de Belgische leden.
  • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen
  • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
  • Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie
  • Goedkeuring van opname van fiscaal dienstverlener en inschrijving in het openbaar register
 • Het ITAA heeft een antwoord gericht aan vice-eersteminister Van Quickenborne naar aanleiding van een vraag welke van hem ontvangen werd met het verzoek tot levering van diensten aan ondernemingen in moeilijkheden.
 • De Raad heeft het voorstel van wederzijdse principes tussen ITAA-IBR goedgekeurd
 • De raadsleden beslisten om voor alle leden, dus zowel de huidige leden als alle nieuwe en toekomstige leden een document uit te werken ter bevestiging dat zij de titel behaald hebben en aldus ook de taken hieraan verbonden mogen uitvoeren.
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Benoeming van de leden van de taskforce permanente vorming n.a.v. ontvangst van hun kandidatuur
 • Goedkeuring van de verlening van de overgangsregels inzake norm permanente vorming voor alle vormingsoperatoren tot 30/06/2021
 • Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie
 • Goedkeuring van opname van fiscaal dienstverlener en inschrijving in het openbaar register
 • Tegen de voorstellen, van uitspraken in juridische dossiers, uitgewerkt door de juridisch assessoren wordt geen beroep aangetekend door de Raad
 • De benoeming van de Franstalig plaatsvervangend assessor werd bekendgemaakt via een koninklijk besluit.
 • Goedkeuring van de stappen en vervolging van vennootschappen welke het beroep op illegale wijze uitoefenen.
 • Goedkeuring door de Raad van de voorgelegde informatieve nota i.v.m. commissaris van mede-eigendom
 • Goedkeuring door de Raad van de voorgelegde informatieve nota i.v.m. opdrachtbrief
 • Goedkeuring door de Raad van de voorgelegde gezamenlijke (ITAA-IBR) effectennorm
 • Goedkeuring jaarverslag
 • Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie
 • De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd
 • Opvolging en vervolging vennootschappen welke illegaal het beroep uitoefenen – 3 dossiers
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Overgangsregeling permanente vorming
 • Ontslag van een toetser
 • Goedkeuring individuele dossier erkenning permanente vorming
 • Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (ter zitting van 09/03/2021) aslook de begroting 2021
 • Gebouw – mandaat verleent door de Raad i.v.m. de financiële verbintenis voor gebouw
 • Gouvernance regels goedgekeurd.
 • De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd.
 • Goedkeuring, mits doorvoeren van enige kleine aanpassingen, van de procedure voor administratieve kosten en boetes AWW
 • Benoeming van nieuwe referendaris en griffier
 • Benoeming Ch. Cloquet als adviseur binnen CFE
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring van de definitie erelid ITAA
 • Akkoord met voorstel tot opzetten van interne procedure voor ‘klokkenluider’
 • Akkoord met oprichting van een taskforce permanente vorming en de hierbij horende oproep welke tot de leden gericht zal worden
 • Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie.
 • Aanstelling van een interieurarchitect voor de nieuwe gebouwen alsook een advocaat voor het aankoopcontract, nadat de medekoper zijn goedkeuring heeft gegeven.
 • NBB Balanscentrale zocht voor zijn softwarepakket Sofitsta testers. Een aantal raadsleden, zowel van ITAA als IBR zullen deze taak op zich nemen.
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring van voorstellen stagedocument.
 • De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd.

Hoe kunnen we deze website verbeteren?

Beantwoord onderstaande vragen en help ons een betere site voor u te maken.