Raadsbeslissingen

Raadsbeslissing – 1/09/2020: De Raad werkt een voorstel van administratieve kosten uit alsook een procedure. Deze zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van het ITAA

Raadsbeslissing – 1/09/2020: De tussentijdse (geconsolideerde) resultaten 30/06/2020 worden door de penningmeester aan de Raad voorgelegd. De Raad keurt deze goed.

Raadsbeslissing – 1/09/2020: Om de samenwerking en het protocol tussen beide Instituten te onderstrepen vervoegt de voorzitter van het IBR, Tom Meuleman, zich tot de Raad om de werkzaamheden van zowel de bedrijfsrevisoren als het Instituut nader toe te lichten.

Raadsbeslissing – 1/09/2020: De raadsleden overlopen gezamenlijk het verloop, de documenten, uiteenzettingen … welke zaterdag as. gebruikt zullen worden tijdens de algemene vergadering, welke voor zijn eerste editie digitaal zal opgezet worden.

Raadsbeslissing – 1/09/2020: Zoals ook door de verschillende ministers werd gemeld in hun boodschap naar de algemene vergadering toe, bevestigt de voorzitter dat het KB inwerkingtreding zal in voege treden vanaf 30/09/2020

Raadsbeslissing – 1/09/2020: Onder voorbehoud worden de data voor de roadshows 2020-2021 door de Raad goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat de Raad hierop terug kan komen mocht er geacht worden dat de sanitaire voorschriften niet nageleefd zouden kunnen worden dan wel een verstrenging van deze voorschriften zou opgelegd worden door de regering.

Raadsbeslissing – 1/09/2020: Samen met FOD BOSA wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van een ITAA-mandaat, de Raad bejubelt deze samenwerking en het idee van een eenvoudiger mandatenbeheer voor de leden.

Raadsbeslissing – 1/09/2020: De Raad benoemt tijdens deze zitting de griffie van de tuchtcommissie en commissie van beroep, de referendarissen van iedere kamer, de effectieve leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: Gezien de aanblijvende richtlijnen inzake Covid-19 beslist de Raad om de algemene vergadering, die uitzonderlijk uitgesteld werd tot 5 september 2020, volledig digitaal te laten doorgaan.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: In het kader van het beleid van de Raad ‘dichter bij het lid staan’ wordt er beslist om een oproep te richten aan leden welke mogelijke politieke connecties hebben en welke hier samen met confraters informatie over willen uitwisselen.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: Er zullen meer overlegmomenten opgezet worden tussen ITAA en Unie Sociale Secretariaten.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: In het kader van het Interinstitutencomité (ITAA-IBR) werd er door beide Instituten een protocol tot samenwerking opgezet voor het uitwerken van gemeenschappelijke normen of normen welke beide beroepen aanbelangen of impacteren, mits de verworven rechten voor ieder beroep in acht worden genomen.

Raadsbeslissing – 07/07/2020:  De leden van zowel de examenjury als voorzitters van de examenjury worden aangesteld.

Raadsbeslissing 07/07/2020 – ITAA wil zijn leden ook bijstaan in minder goede dagen en richt SOS ITAA op.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: Het ITAA stelt, net zoals de advocaten, een procedure in bij het Grondwettelijk Hof in het kader van de Europese richtlijn DAC6 waar volgens het ITAA het beroepsgeheim van zijn leden in gevaar komt.

Raadsbeslissing – 07/07/2020: De leden van de cel permanente vorming worden door de Raad benoemt, net zoals de toetsers voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen alsook de AWW-controleurs.

Raadsbeslissing – 02/06/2020: Op voorstel van de Cluster kwaliteit en beroep worden de leden van de Cel ontwikkeling kwaliteitstoetsing in hun functie bekrachtigt.

Raadsbeslissing – 02/06/2020: De invulling door het personeel van ITAA binnen de nieuwe structuur wordt definitief voorgelegd aan de Raad.

Raadsbeslissing – 05/05/2020: Het ITAA werkt samen met de ERMG-Werkgroep 6 voor onder andere het carryback-principe, de belastingkrediet, de investeringsreserve, de afschaffing of sterke vermindering van toeslagen voor belastingaanslagen, de achtergestelde leningen, enz.

Zie ook eerder: https://blog.be.accountants/nl/article/coronacrisis-itaa-neemt-actief-deel-aan-federale-economische-taskforce/7373


Raadsbeslissing – 05/05/2020: De Raad stelt alles in het werk om het personeel van het ITAA op een veilige wijze terug naar de kantoren te laten komen als deze laatste dit wensen. In dat kader worden coronagidsen uitgewerkt met corona richtlijnen

Raadsbeslissing – 05/05/2020: De Raad keurt de voorstellen van de leden welke kandideerden om te zetelen in volgende cellen goed: Cel BeExcellent, Cel Accountancy, Cel Fiscaliteit, Werkgroep Unified by Invoicing/Bill-to-Box, Cel Opleidingen, Cel Passerelle (certified),   De werkzaamheden binnen deze cellen kunnen dan ook vanaf heden van start gaan.

Raadsbeslissing – 05/05/2020: De Raad beslist om, gezien de actuele situatie (Covid-19), de regels voor permanente vorming te versoepelen en het opzetten van webinars bij de beroepsverenigingen en erkende vormingsoperatoren te stimuleren. De leden van het Instituut worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Raadsbeslissing – 05/05/2020: Binnen de cel AWW-management wordt B. Hautekeete vervangen door V. Van Eylen.

Raadsbeslissing – 5/05/2020 : Aanpassing definitie beroepsverenigingen.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Project gebouw: De Raad geeft volmacht aan het uitvoerend comité om verdere besprekingen te voeren met het oog op de aankoop van een kantoorgebouw voor het ITAA.

 

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : AWW norm: De HREB heeft een gunstig advies uitgebracht over de gemeenschappelijke ontwerpnorm, in afwachting van de formele goedkeuring van deze ontwerpnorm voor bedrijfsrevisoren door de federale minister van Economische Zake.

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Coronamaatregelen.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Uitstel van de algemene vergadering voorzien op 25/04/2020.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : Bepaling van de datum van de algemene vergadering.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : De Raad keurt de jaarrekeningen van 31/12/2019 goed alsook de begroting voor 2020.

 

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : Inwerkingtreding wet 22/02/2020 algemene vergadering.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Werkzaamheden rond examenreglement.

 
Op 4 februari werden door de Raad de eerste werkzaamheden rond het examenregelement opgestart. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Missie en visie van het ITAA.

 
Op 4 februari werd door de Raad de finale versie, waarvan de basis werd gelegd tijdens de strategische raadszitting van september 2020, van de missie en visie van het ITAA goedgekeurd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : protocol met het IBR.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Missie en visie van het ITAA.

 
Op 4 februari werd door de Raad het voorstel van het Uitvoerend Comté tot aanstelling van 4 clusterverantwoordelijken, 1 HR-verantwoordelijke en 1 DPO binnen het personeel goedgekeurd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Norm permanente vorming.

 
Het was de wens van de Raad om, in het kader van de fusie, een nieuwe aangepaste norm voor de permanente vorming uit te werken. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : publicaties ITAA.

 
Op 4 februari besliste de Raad om een verschillend aantal publicaties voor zijn leden te voorzien. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : samenstelling Stagecommissie

 
Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Stagecommissie. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : samenstelling Commissie kwaliteitstoetsing

 
Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : criteria erkenning vereniging

 
Op 7 januari werden de criteria om erkend te worden als vereniging die kan deelnemen aan overleg met ITAA binnen de consultatieve commissie vastgelegd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsmededeling – 20/12/2019: nieuw ITAA-logo

 
De Raad heeft op 3 december een beslissing genomen in verband met het nieuwe ITAA-logo. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 6/12/2019: terugblik Forum for the Future

 
De ITAA-Raad deelt mee dat het Instituut heeft deelgenomen aan het congres van het FFF. Powerpoints, foto’s en alle info vind je hier.
 

Raadsbeslissing – 27/09/2019: recente ontwikkelingen

 
Op 3 september 2019 vond een Raad van het ITAA plaats. De belangrijkste beslissingen kun je vinden via deze link.

 

Raadsbeslissing – 9 september 2019: ITAA-organisatie

 
Tijdens de strategische Raad van 9 en 10 september werd een eerste poging gedaan om de structuur van het ITAA uit te tekenen. Hier vindt u er alle info over.

 

Raadsmededeling – 19/08/2019 – Reactie belastingadviseurs en accountants op de Vlaamse formateursnota

 
Het Institute for Tax Advisors and Accountants, kortweg ITAA, heeft een eerste analyse gemaakt van de formateursnota op basis waarvan N-VA de onderhandelingen aangaat met Open VLD en CD&V. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 26/07/2019: hoever staat het met de ITAA-wetgeving?

 
De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur voorziet zoals u weet in een nieuwe titel die de leden van het toekomstige ITAA zullen mogen voeren. Alleen is het onduidelijk of de huidige leden die titel al mogen voeren in hun communicatie. Lees meer
 

Raadsbeslissing – 26/07/2019 – Samenstellingen Raad en uitvoerend comité

 
Op 16 juli 2019 is de ITAA-Raad voor de twee keer samengekomen. De samenstellingen van de verschillende organen zijn daarmee afgerond. Klik hier voor meer info.