Raadsbeslissingen

 • Goedkeuring van de notulen van de zitting van 7 februari 2023
 • Goedkeuring van het voorstel van de raad aan de algemene vergadering m.b.t. de jaarrekening 2022
 • Goedkeuring van het voorstel van de Raad aan de Algemene vergadering i.v.m. de waarderingsregels
 • Goedkeuring van het voorstel van Begroting 2023 van de Raad aan de Algemene vergadering
 • Beslissingen in het kader van de organisatie van de Algemene Vergadering
 • Beslissingen in het kader van de problematiek van de CBN
 • Beslissing over de dossiers van de Cluster Deontologie
 • Aanwijzing van een effectief lid binnen de Franstalige tuchtcommissie ITAA
 • Goedkeuring van het administratief document van de Stagecommissie
 • Beslissing inzake de beslissingen van de Commissie van beroep inzake stage
 • Goedkeuring van de aanvragen van partnerschap in het kader van het protocol Onderwijs van VIVES en PXL.
 • Goedkeuring van de slides m.b.t. het examen.
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande periodieke toetsingen
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande vervolgtoetsingen
 • Benoeming nieuwe toetser
 • Voorstel tot intrekking hoedanigheid door de Raad voor onderstaande beroepsbeoefenaars nadat de beroepsbeoefenaar de modaliteiten van de terechtwijzing niet gerespecteerd heeft
 • Voorstel tot intrekking hoedanigheid door de Raad voor onderstaande beroepsbeoefenaars nadat de beroepsbeoefenaar de modaliteiten van de terechtwijzing niet gerespecteerd heeft
 • Einde procedure terechtwijzing beroepsbeoefenaar: opvolging van de permanente vorming door de Raad zoals voorzien in art. 72, 5° Loi 17/03/2019
 • Goedkeuring van het administratief document ledenadministratie en achterstallige bijdragen
 • Goedkeuring van een voorstel van aangepaste modelstatuten
 • Goedkeuring van het document van de CPV
 • Goedkeuring van de kandidatuur als lid van de Taskforce Permanente vorming
 • Beslissing in het kader van de kandidaturen als lid van de Cel Normen
 • Goedkeuring van de notulen van de zitting van 10 januari 2023
 • Goedkeuring van de dagorde van de algemene vergadering
 • Goedkeuring van de oproep aan de leden betreft de opengestelde mandaten
 • Goedkeuring van de slides voor de leden inzake verkiezingen
 • Goedkeuring van het principe om te investeren in eDepot met Fednot
 • Goedkeuring van de voorstellen van de cluster Deontologie
 • Goedkeuring van de nota inzake de intrekking van de hoedanigheid van een rechtspersoon wanneer deze niet meer aan de voorwaarden van artikel 10 van onze wet voldoet of failliet verklaard wordt
 • Goedkeuring van de analyse inzake dossier LAMARTI
 • Goedkeuring van de voorstellen van beslissing, zoals opgenomen in het administratief document toegang
 • Goedkeuring van de voorstellen inzake de beslissingen van de Commissie van Beroep
 • Goedkeuring van de aanvraag tot het partnerschap ITAA – Karel de Grote Hogeschool in het kader van het Protocol Onderwijs
 • Goedkeuring van de nota van de Think Tank Maturiteit
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande periodieke toetsingen
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande vervolgtoetsingen
 • Goedkeuring van een verwijzing van een beroepsbeoefenaar naar de rechtskundig assessor wegens het niet indienen van een verbeterplan
 • Goedkeuring van het administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring van het administratief document ledenadministratie – achterstallige bijdragen
 • Goedkeuring van het document van de Cel Permanente Vorming
 • Goedkeuring dat een gecertificeerd accountant of een gecertificeerd belastingadviseur ook benoemd kan worden als lid van de Commissie AWW-Management
 • Goedkeuring met de aanpassing van de vier ontwerpnormen en om deze aangepaste ontwerpnormen aan de HREB ter advies over te maken
 • Goedkeuring met de 15 voorgestelde kandidaten voor de Sustainability Workgroup
 • Goedkeuring om de Algemene vergadering 2023 te organiseren in Square Brussels – Goldhall
 • Benoeming van twee vertegenwoordigers voor de Franstalige beroepsverenigingen in het kader van de Gentlemen’s agreement
 • Aanstellen van een advocaat in het kader van de procedure Grondwettelijk Hof tegen de Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers en uitoefening illegaliteit
 • Beslissingen in het kader van artikel 118 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • Beslissing inzake de herbenoeming van de leden van de Stagecommissie
 • Goedkeuring van het administratief document van de Stagecommissie
 • Goedkeuring van de voorstellen tot beslissing inzake deliberatie van niet-geslaagden voor het bekwaamheidsexamen 2022/1.
 • Beslissing inzake vrijstellingen voor tussentijdse proeven in het kader van de opleiding “master en expertise comptable et fiscale en alternance” du consortium HELMO – Hennalux – HEPL
 • Beslissing om niet in beroep te gaan tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep inzake de stage
 • Beslissing inzake de herbenoeming van de leden van de Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Beslissing inzake de integratie van de cel begeleiding in de kwaliteitstoetsing
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Benoeming nieuwe toetser
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, geregistreerde opleiders
 • Beslissing in het kader van de kandidaturen Cel Normen
 • Beslissing om in 2023 opnieuw een congres te organiseren op 9 en 10 november in Brussel