Raadsbeslissingen

 • Goedkeuring om een procedure op te starten voor het Grondwettelijk Hof, ter schorsing van art. 116 AWW.
 • Goedkeuring van het advies van het ITAA op het ontwerp KB Kwaliteitstoetsing.
 • Goedkeuring van de ondersteuning van het onderzoeksproject NABO met de aangeduide middelen en via de voorgestelde methoden.
 • Goedkeuring van het administratief document van de Cluster Toegang tot het Beroep
 • Goedkeuring van de voorstellen tot beslissing over de dossiers van de Cluster Déontologie, enkel bestaand uit kennisgevingen van beslissingen.
 • Goedkeuring om een volmacht aan het uitvoerend comité te geven om desgevallend hoger beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de tuchtcommissie die omwille van hun datum van kennisgeving door de griffie niet binnen de beroepstermijn konden worden besproken binnen de Raad.
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande periodieke toetsingen: 29 uitgevoerde toetsingen, waarvan 25 positief en 4 met een verbeterplan en vervolgtoetsing gevraagd. De vastgestelde tekortkomingen waren vooral het niet tijdig neerleggen van de jaarrekening van het eigen kantoor.
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande vervolgtoetsingen. 32 vervolgtoetsingen uitgevoerd, waarvan 31 positief en 1 waarvoor we een 2de vervolgtoetsing zullen uitvoeren.
 • Goedkeuring van de stelling: “Gelet op de wijziging van het artikel 116 van de wet 17 maart 2019 bij wet van 5 november 2023, welke de wettelijke basis van het ITAA-procedurereglement artikel 118 AWW ontneemt, is de Raad genoodzaakt om de hangende procedures, opgestart op basis van het ITAAprocedurereglement artikel 118 AWW stop te zetten.”
 • Goedkeuring om een beroepsbeoefenaar door te verwijzen naar de rechtskundig assessor, wegens AWW-inbreuken.
 • Goedkeuring om de administratieve procedure AWW 118 toe te passen bij een beroepsbeoefenaar waar inbreuken zijn vastgesteld.
 • Goedkeuring van het ontslag van 3 toetsers.
 • Benoeming van 4 nieuwe toetsers.
 • Goedkeuring om de terechtwijzing van een beroepsbeoefenaar af te sluiten wegens uitzonderlijke omstandigheden.
 • Goedkeuring om een beroepsbeoefenaar te verwijzen naar de rechtskundig assessor wegens meerdere inbreuken.
 • Goedkeuring van het administratief document ledenadministratie en achterstallige bijdragen, waaronder 67 verzoeken tot inschrijving, 33 verzoeken tot uitschrijving en 14 aanvragen tot erelidmaatschap. We betreuren tevens het overlijden van 7 van onze leden. 8 leden dienen een achterstallige bijdrage te betalen wegens laattijdig neerleggen van de erkenningsaanvraag.
 • Goedkeuring van de voorstellen tot erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren en geregistreerde opleiders.
 • Goedkeuring van het principe van voorstel tot terechtwijzing van leden en stagiairs die hun lidgeld 2023 niet hebben betaald.
 • Goedkeuring van de aanpassing van de interne procedure Whistleblowing en aanstellingen van de verantwoordelijken.
 • Goedkeuring van de vervanging van een persoon in het steering comité gerechtsdeskundige.
 • Goedkeuring van een eventuele afvaardiging bij “Professions Liberal – Brupartners”.
 • Goedkeuring van de vervanging van de mandataris bij het Platform financiering ondernemingen (FEBELFIN).
 • Goedkeuring tot deelname aan het 79e congres van de Franse orde.
 • Goedkeuring tot steunen tot de herbenoeming van onze mandataris in de Raad van het ETAF.
 • Goedkeuring van de notulen van de zitting van 5 december 2023.
 • Goedkeuring van het administratief document van de Cluster Toegang tot het Beroep, met inclusie van de nietgeslaagde Franstalige stagiairs.
 • Goedkeuring van de voorstellen tot beslissing over de dossiers van de Cluster Déontologie, waaronder een terechtwijzing voor meerdere redenen en een verwijzing naar de rechtskundig assessor wegens een strafrechtelijke veroordeling.
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande periodieke toetsingen: 45 uitgevoerde toetsingen, waarvan 23 positief en 22 met een verbeterplan en vervolgtoetsing gevraagd. De vastgestelde tekortkomingen waren vooral het niet hebben van de nodige AWW-procedures.
 • Goedkeuring van de adviezen van de Commissie Kwaliteitstoetsing aangaande vervolgtoetsingen. 8 vervolgtoetsingen uitgevoerd, waarvan 6 positief en 2 waarvoor we een 2de vervolgtoetsing zullen uitvoeren.
 • Goedkeuring van de afsluiting van een dossier van terechtwijzing van een beroepsbeoefenaar.
 • Goedkeuring van het administratief document ledenadministratie en achterstallige bijdragen, waaronder 32 verzoeken tot inschrijving, 38 verzoeken tot uitschrijving en 8 aanvragen tot erelidmaatschap. We betreuren tevens het overlijden van 4 van onze leden. 5 leden dienen een achterstallige bijdrage te betalen wegens laattijdig neerleggen van de erkenningsaanvraag.
 • Goedkeuring van de voorstellen tot erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren en geregistreerde opleiders.
 • Goedkeuring om de Algemene Vergadering te starten om 14u00 op donderdag 25 april 2024.
 • Goedkeuring van benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters binnen de Cellen van de Cluster Toegang.
 • Goedkeuring van benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters binnen de Cellen van de Cluster Kenniscentrum.
 • Goedkeuring van benoeming van de Voorzitter binnen de Cel Permanente Vorming.
 • Goedkeuring van de benoeming van een extra mandataris in de Cel Members in Business.
 • Goedkeuring van de documentatie met betrekking tot de procedure Whistleblowing.
 • Goedkeuring van de procedure met betrekking tot de bijzondere mandaten.
 • Goedkeuring tot het afschaffen van de algemene controlenorm.