Raadsbeslissingen

• Goedkeuring om de Algemene vergadering 2023 te organiseren in Square Brussels – Goldhall
• Benoeming van twee vertegenwoordigers voor de Franstalige beroepsverenigingen in het kader van de Gentlemen’s agreement
• Aanstellen van een advocaat in het kader van de procedure Grondwettelijk Hof tegen de Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector
• Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers en uitoefening illegaliteit
• Beslissingen in het kader van artikel 118 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
• Beslissing inzake de herbenoeming van de leden van de Stagecommissie
• Goedkeuring van het administratief document van de Stagecommissie
• Goedkeuring van de voorstellen tot beslissing inzake deliberatie van niet-geslaagden voor het bekwaamheidsexamen 2022/1.
• Beslissing inzake vrijstellingen voor tussentijdse proeven in het kader van de opleiding “master en expertise comptable et fiscale en alternance” du consortium HELMO – Hennalux – HEPL
• Beslissing om niet in beroep te gaan tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep inzake de stage
• Beslissing inzake de herbenoeming van de leden van de Commissie Kwaliteitstoetsing
• Beslissing inzake de integratie van de cel begeleiding in de kwaliteitstoetsing
• Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
• Benoeming nieuwe toetser
• Ledenadministratie
• Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, geregistreerde opleiders
• Beslissing in het kader van de kandidaturen Cel Normen
• Beslissing om in 2023 opnieuw een congres te organiseren op 9 en 10 november in Brussel

 • Goedkeuring premievoorstel
 • Goedkeuring aanstelling nieuwe ambassadeur
 • Akkoord goodiebag
 • Benoeming leden “Think Tank Maturiteit”
 • Akkoord Actieplan Maturiteit
 • Akkoord beslissing i.v.m. de stagiairs welke conform artikel 50 KB Beroepsopleiding niet 1 maal hebben deelgenomen aan het bekwaamheidsexamen in de jaren 2020-2021-2022
 • Akkoord beslissing i.v.m. de leden welke conform artikel 50 KB Beroepsopleiding niet 1 maal hebben deelgenomen tijdens hun stage aan het bekwaamheidsexamen in de jaren 2020-2021-2022
 • Goedkeuring administratief document toegang, onder voorbehoud van de door de stagecommissie voorgestelde negatieve beslissingen inzake het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen
 • Goedkeuring oprichting deliberatie-werkgroep in het kader van de door de stagecommissie voorgestelde negatieve beslissingen inzake het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen
 • Goedkeuring van een extra sessie van het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen, te organiseren na analyse door de Raad van het verslag van de deliberatie-werkgroep
 • Goedkeuring adviezen van de kwaliteitstoetsing
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring document van de Cel Permanente Vorming
 • Goedkeuring bundel modelformulieren AWW
 • Goedkeuring protocol-akkoord onderwijsinstellingen: Vives Brugge
 • Akkoord opzet overlegorgaan
 • Goedkeuring adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Aanvaarding ontslag lid van de Commissie AWW en als AWW-controleur
 • Aanvaarding ontslag lid van de Cel begeleiding
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document van de stagecommissie
 • Akkoord met oprichting van think tank ‘maturiteit’

 • Bespreking/analyse resultaten 30.06.2022 en verglijk met budget
 • Goedkeuring samenstelling leden cel BeExcellent
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Beslissing rond de opvolgingsprocedure voor schrapping, intrekking hoedanigheid of weglating van het openbaar register en de mogelijke uitvoering in illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document van de stagecommissie
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Benoeming van leden binnen de Commissie AWW
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Goedkeuring protocol scholen partnerschap, HOGENT, Ugent & Arteveldehogeschool, ESSF-ICHEC, HEHa-EPHEC-UCLouvain, HEFF-HELDB-EPFC
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document van de stagecommissie
 • Toevoeging van een aantal ambassadeurs aan de bestaande lijst
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Goedkeuring uniformiseren AWW-vragen in het kader van AWW-controles en kwaliteitstoetsingen
 • Opleiding Gerechtsdeskundige: goedkeuring reglement, aanstelling stuurgroep en bekrachtiging juryleden
 • Akkoord met oprichting van een werkgroep Corporate Susainability Reporting
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Akkoord rond procedure voor hernieuwing erkenning vormingsoperatoren
 • Commissie antiwitwas, voorstel verklaring op eer ‘geen dossiers’
 • Benoeming van nieuwe leden in de Cel fiscaliteit en Accountancy
 • Benoeming van een gebruikerswerkgroep voor eStox
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring van eerste protocolakkoord met Hogeschool (HOGent)
 • Goedkeuring van de organisatie van een groot centraal ITAA-evenement in het najaar van 2022
 • Deelname aan een dag rond de belastingaangifte (PB) in samenwerking met VTM
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Benoeming van leden in de cel MIB
 • Benoeming van de leden binnen de werkgroep bekwaamheidsexamen 7-jaar ervaring
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Bepaling tarief voor deelname aan seminars van het ITAA voor personen welke het traject 7-jaar ervaring volgen
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Terechtwijzing van twee leden omwille van tekortkoming op vlak van permanente vorming
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring van de jaarrekening 2021
 • Goedkeuring van de aanpassing van de waarderingsregels
 • Goedkeuring van de begroting 2022 en akkoord met voorlegging aan de algemene vergadering
 • Goedkeuring van bod voor verkoop gebouw Legrandlaan
 • Bepaling van verloop van de algemene vergadering
 • Goedkeuring van het jaarverslag 2021
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Goedkeuring examenreglement
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Organisatie Algemene vergadering 2022 retroplanning – beslissing hybride organisatie (indien mogelijk)
 • Goedkeuring teksten effectennorm na akkoord van Raad IBR en advies HREB
 • Goedkeuring overgemaakt advies inzake ‘klokkenluiders’
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Aanvaarding van het voorstel van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwaliteitstoetsing voor het niet bevestigen van een datum van de kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Publicatie van FAQ’s i.v.m. AWW (update)
 • Goedkering protocol tot erkenning commerciële organisaties
 • Aanstelling van een beroepsbeoefenaar (J. De Coster) binnen de cluster kenniscentrum ter versterking van de interne diensten
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Benoeming van referendarissen
 • Bekrachtiging van het standpunt van het Instituut ten aanzien van het verzoek of er nood is aan een volmacht bij overdracht van dossier n.a.v. de vraag van een assessor
 • Bekrachtiging van het standpunt van het Instituut ten aanzien van de samenwerking van beroepsbeoefenaars en buitelandse onderaannemers (specifiek Marokko)
 • Goedkeuring van de klachtenprocedure welke zal toegelicht worden via de website van het Instituut en het bijhorende (online) klachtenformulier
 • Goedkeuring teksten KMO-norm
 • Goedkeuring van het voorstel van examenreglement
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Bevestiging van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwalitetistoetsing en terechtwijzing van 4 nieuwe leden in ditzelfde kader
 • Ledenadministratie
 • Publicatie van FAQ’s i.v.m. permanente vorming-tool
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Benoeming van een lid als technisch adviseur binnen de cel ontwikkeling kwaliteitstoetsing + beslissing om een oproep tot kandidaatstelling te richten aan de leden om deze cel te vervoegen