VERKLARING OP EER BIJ VERZOEK TOT ONTSLAG VOOR RECHTSPERSOON

Als wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon:
ingeschreven bij ITAA onder het nummer:
verklaar ik op eer dat alle voorbehouden opdrachten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 8°, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur die aan de rechtspersoon werden toevertrouwd:
Ik verklaar tevens dat de activiteiten voorbehouden aan de zelfstandige accountant/ fiscaal accountant/ gecertificeerd (fiscaal) accountant/ gecertificeerd belastingadviseur overeenkomstig de artikelen 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur niet meer verricht worden door de rechtspersoon.
Ik verklaar bovendien dat de rechtspersoon ook geen gebruik meer maakt, of opneemt in de maatschappelijke benaming, van de beschermde beroepstitels noch enige titel die hiermee verwarring kan scheppen of zou kunnen scheppen, of ten laatste met de eerstvolgende statutenwijziging de nodige wijzigingen door te voeren (ten laatste binnen de 6 maanden na de uitschrijving uit het openbaar register voor wat de benaming van de rechtspersoon betreft, en ten laatste binnen de 2 jaar voor wat het maatschappelijk voorwerp betreft).
Ik verklaar hierbij tenslotte dat al het nodige zal gedaan worden opdat de rechtspersoon met inschrijvingsnummer ITAA:
niet in strijd met de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur zou handelen.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot
inschrijving op de ledenlijst te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR1
en art. 61 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019).
Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het ledendossier dat tien
jaar na de uitschrijving bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve
registratie Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op
gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het
ITAA via privacy@itaa.be.