Antiwitwas

Norm

Richtlijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten van 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Norm van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten d.d. 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Bijlagen bij de norm:
Beslissingsboom cliënt
Beslissingsboom UBO

Geconsolideerde versie
Geconsolideerde tekst door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) van de norm van het IAB en de richtlijn van het BIBF inzake de
toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanteneconsolideerde AWW-norm

Antiwitwasreglement (In werking sinds 8 juli 2021)
Procedurereglement voor het opleggen van maatregelen in het kader van artikel 118, §1 van de antiwitwaswet

Handleiding interne procedures

Het ITAA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie en gegevens in het model “handleiding interne procedures”.
Het model wordt zo veel mogelijk bijgewerkt en moet worden beschouwd als een niet-bindend instrument voor de leden. Het ITAA biedt geen garantie over de actualiteit, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, gegevens of publicaties. De verwijzingen of hyperlinks naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het model zal worden bijgewerkt op het BeExcellent-platform waartoe de leden van het Instituut toegang hebben. Alle verantwoordelijkheid over de inhoud van het model wordt afgewezen. De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens behoren toe aan het ITAA of aan de genoemde bronnen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is de overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van dergelijke informatie, publicaties of gegevens verboden.

Download hier de handleiding interne procedures (pdf)
Tabel algemene risicobeoordeling (Zie punt 21.2.30 van de handleiding interne procedures: Visualisering – dashboard (p. 72))

Modelformulieren

Download hier de modelformulieren (pdf)

AMLCO-verslag

Download hier het modelverslag van de AMLCO

Gemeenschappelijk bericht AWW
Download hier het gemeenschappelijk bericht

Jaarverslag Antiwitwas van het ITAA 
Download het hier