Normen en aanbevelingen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het KB ter uitvoering van de wet van 17 maart 2019.
In afwachting van de publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad verwijzen wij naar de normen en aanbevelingen op de respectieve websites van het IAB en het BIBF.

Antiwitwasnorm

 

Richtlijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten van 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Norm van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten d.d. 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Deze ontwerpnorm waarover de Hoge Raad voor de Economische beroepen een gunstig advies heeft verleend, moet wat betreft de bedrijfsrevisoren nog worden goedgekeurd door de federale minister bevoegd voor economie