Normen en aanbevelingen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het KB ter uitvoering van de wet van 17 maart 2019.
In afwachting van de publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad verwijzen wij naar de normen en aanbevelingen op de respectieve websites van het IAB en het BIBF.

Antiwitwas

Norm

Richtlijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten van 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Norm van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten d.d. 31 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Bijlagen bij de norm:
Beslissingsboom cliënt
Beslissingsboom UBO

Antiwitwasreglement

Procedurereglement voor het opleggen van maatregelen in het kader van artikel 118, §1 van de antiwitwaswet

Handleiding interne procedures

Het ITAA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie en gegevens in het model “handleiding interne procedures”.
Het model wordt zo veel mogelijk bijgewerkt en moet worden beschouwd als een niet-bindend instrument voor de leden. Het ITAA biedt geen garantie over de actualiteit, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, gegevens of publicaties. De verwijzingen of hyperlinks naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het model zal worden bijgewerkt op het BeExcellent-platform waartoe de leden van het Instituut toegang hebben. Alle verantwoordelijkheid over de inhoud van het model wordt afgewezen. De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens behoren toe aan het ITAA of aan de genoemde bronnen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is de overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van dergelijke informatie, publicaties of gegevens verboden.

Download hier de handleiding interne procedures (pdf)
Tabel algemene risicobeoordeling (Zie punt 21.2.30 van de handleiding interne procedures: Visualisering – dashboard (p. 72))

Modelformulieren

Download hier de modelformulieren (pdf)

AMLCO-verslag

Download hier het modelverslag van de AMLCO

Gemeenschappelijk bericht AWW
Download hier het gemeenschappelijk bericht

Jaarverslag Antiwitwas van het ITAA 
Download het hier

 

Permanente vorming

Norm

Norm met betrekking tot de permanente vorming

Wet betreffende de Continuiteit van Ondernemingen

Norm

Interinstitutenaanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist

Interpretatieve nota van het interinstitutencomité van 4 oktober 2018

Hoe kunnen we deze website verbeteren?

Beantwoord onderstaande vragen en help ons een betere site voor u te maken.