Meer info over de fusie

Het ITAA slaat zijn vleugels uit, wat verandert er voor de beroepsbeoefenaars?  

 
Er zijn nog enkele Koninklijke Besluiten nodig vooraleer alle activiteiten van het ITAA, opgericht door de wet van 17 maart 2019, kunnen opgestart worden en het ITAA in alle rechten en verplichtingen kan treden van de twee voormalige instituten. Op heden is deze wet immers nog niet volledig in werking.
 
De drie belangrijkste Koninklijke Besluiten die het ITAA in staat zullen stellen haar activiteiten te ontplooien zijn :
 
 • Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering.
  Voor dit KB is het advies van de Raad van State al beschikbaar en ontbreekt enkel nog het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 • Het Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs
  Voor dit KB is het nog wachten, zowel op het advies van de Raad van State als op het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 • Het Koninklijk besluit dat alle bepalingen van de wet in werking doet treden.
In afwachting van de KB’s neemt de Raad van het ITAA overeenkomstig de wet (artikel 127) alle maatregelen om de overgang naar het nieuwe Instituut te vergemakkelijken. De Raad van het ITAA is reeds begonnen met de voorbereidingen, bijgestaan door de interne diensten.
 
Mogelijk heeft u als gevolg van deze beslissingen enige veranderingen in de werking van uw instituut gezien. Het doel is natuurlijk dat de ITAA volledig operationeel zal zijn van zodra de wet volledig in werking treedt.
 
Wat verandert er concreet ?
 • Voor de huidige leden en stagiairs verandert er niets totdat de wet volledig van kracht is.
  Zodra de wet van kracht wordt, zullen we u natuurlijk informeren. Vanaf dat moment:
  leden zullen officieel gebruik kunnen maken van de nieuwe titels
  – de toegang tot het beroep zal uitsluitend mogelijk via het nieuwe ITAA-parcours.
 • Alle huidige stagiairs kunnen uiteraard hun cursus voortzetten tothet einde volgens de voorwaarden die golden aan het begin van hun stage.
 • Iedereen kan zijn activiteiten verderzetten zonder dat de regels die van invloed zijn op zijn of haar interne procedures worden gewijzigd.
  Vervolgens zullen de normen en regels die specifiek zijn voor de leden van elk van de voormalige instituten geactualiseerd en ééngemaakt worden. De leden zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van deze werkzaamheden, maar vooral ook van de gevolgen ervan voor hun dagelijkse activiteiten.
Voor al uw vragen is er één adres: servicedesk@itaa.be