Category: Raadsbeslissingen 2021

07/12/2021

Opzetten van een commissie proportionaliteit samen met de HREB Aanvaarding kandidatuur vertegenwoordiging SME networkgroup van Accountancy Europe Goedkeruing ontwerpnormen ontbinding-vereffening en fusie-splitsing Akkoord met oprichting technische werkgroep tussen ITAA, IBR en CBN Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwalitetistoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Publicatie van FAQ’s i.v.m. AWW Publicatie van …

07/12/2021 Lees verder »

26/10/2021

Strategische analyse half-mandaatb – bijstelling objectieven en prioriteiten voor dit mandaat – aciteplan beschikbaar stellen Beslissing stopzetting samenwerking Tamtam en FFF Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Doorverwijzing van een aantal leden naar de rechtskundig assessor in het kader van de kwaliteitstoetsing en het niet indienen van een verbeterplan Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Aanpassing en verduidelijking van …

26/10/2021 Lees verder »

05/10/2021

Verzending van ITAA-barometer om de leden te bevragen in het kader van de dag van de Accountant Voorstelling aan de Raad en akkoord van de Raad voor wat het programma van het bekwaamheidsexamen van de gecertificeerde accountant en gecertificeerde belastingadviseur betreft Aanpassing van de online privacyverklaring van het ITAA Akkoord van aanpassing van de opt-in …

05/10/2021 Lees verder »

31/08/2021

Aanstelling van een advocaat en een binnenhuisarchitect in het kader van het nieuwe gebouw Strategische analyse half-mandaat: interne enquête SOS ITAA - uitbreiding van het charter Analyse tussentijds resultaat 30/06/2021 Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Tuchtklacht namens de Raad voor Vlaio-dossiers onrechtmatig beroep op steunmaatregelen Opname van een kandidaat insolventiefunctionnaris ITAA-mandaat - beslissing leverancier …

31/08/2021 Lees verder »

06/07/2021

Opzetten strategische vergadering half-mandaat om analyse te maken van goalsettings en evolutie inzake missie & visie Forum for the Future - beslissing van onderwerpen VLAIO - geplande attestering van het financieel eindverslag Goedkeuring administratief document stage & fiscale dienstverleners Goedkeuring procedure voor uitschrijving openbaar register en opvolging via 'Titel en Monopolie' Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, …

06/07/2021 Lees verder »

01/06/2021

Gebouw - engagement ondertekend Goedkeuring administratief document stage & fiscale dienstverleners Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Masterclass AMS Toelichting door 3 internationale organisaties Samenwerkingsprotocol Internationale organisaties met IBR Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Data raadszittingen 2022 bepaald

30/03/2021

Het ITAA heeft een antwoord gericht aan vice-eersteminister Van Quickenborne naar aanleiding van een vraag welke van hem ontvangen werd met het verzoek tot levering van diensten aan ondernemingen in moeilijkheden. De Raad heeft het voorstel van wederzijdse principes tussen ITAA-IBR goedgekeurd De raadsleden beslisten om voor alle leden, dus zowel de huidige leden als …

30/03/2021 Lees verder »

04/05/2021

Gebouw Legrand (verkoop) – vordering dossier, gebouw Jacqmain (huur) verlening huurcontract en modaliteiten – gebouw Strostraat (aankoop), verdere ontwikkelingen in dit dossier, overeenkomst/interne afspraken met medekoper. Algemene vergadering – zoals meegegeven op de algemene vergadering zullen alle vragen van de leden persoonlijk een antwoord geboden worden, bij wederkerende vragen zullen deze als FAQ opgenomen worden …

04/05/2021 Lees verder »

02/03/2021

Goedkeuring jaarverslag Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd Opvolging en vervolging vennootschappen welke illegaal het beroep uitoefenen - 3 dossiers Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen …

02/03/2021 Lees verder »

02/02/2021

Gebouw – mandaat verleent door de Raad i.v.m. de financiële verbintenis voor gebouw Gouvernance regels goedgekeurd. De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd. Goedkeuring, mits doorvoeren van enige kleine aanpassingen, van de procedure voor administratieve kosten en boetes AWW Benoeming van nieuwe referendaris …

02/02/2021 Lees verder »